وقتی دلت رو صاف کنی

همه رو ببخشی و دل بی کینه پیدا کنی

برای همه خوبی و نیکی بخوای

و  قبل از اینکه برای خودت آرزوی خوشبختی کنی از خدا برای دیگران خوشبختی بخوای

مطمئن باش اون روز همه دنیا به وفق مرادت خواهد بود و زندگیت پر از نعمت و نیکی و شادی خواهد شد

 چشمک  مژه

/ 7 نظر / 23 بازدید
فریاد

پس دنیا همیشه به کامت باشه.

مصطفی

این حرفا رو من زیاد شنیدم ولی ندیدم ... شنیدن کی بود ماننده دیدن ... اینه که به فکره دیگران باشی چیزه خوبیه و دلیل بر گشایش مشکلات و رسیدن خودت به آرزوهات نیست ... به هیچ وجه [افسوس]

مصطفی

من به خرافات اعتقادی ندارم ... امیدوارم یه روزی از کائنات جوابی بشنوی و انرژیهائی که فرستادی بهت برگرده [گل]

مصطفی

معلومه که من بده کسی رو نمیخوام ... این چه حرفیه ... من یه انسانم و برای هم نوعه خودم احترام قائلم و برام ارزشمندند ، دلم از غمشون میگیره و لبم به شادیشون میخنده [بغل] ........... من فقط نظره خودم و گفتم رویا جان .......... بازم میگم که من یعنی مصطفی به خرافات اعتقادی ندارم و اینم از نظره من خرافاته و یه چیزه دیگه هم بگم که ما 30 ساله با خرافات خو گرفتیم و چیزه عجیبیم نیست که هر چیزی رو به راحتی باور میکنیم . .......... بازم تا نزدی له و پهمن و نکردی بگم که این فقط نظره منه همین [نیشخند]

لب خندان

جدا که همینطوره