شکرگزاری

 

کلمه شُکر کلمه معجزه آسایی است

از امروز با خودتون قرار بگذارید

در انتهای هر روز نعمت هایی که در آن روز داشتید بشمارید و بخاطر آن خداوند را شکر کنید(حتی اگه یک نفر آب به دستتان داده خدا را شکر کنید و...)

ببنید چطور به شکل معجزه آسایی

 روز به روز زندگیتان بهتر می شود

چشمکهورا

/ 0 نظر / 37 بازدید