مثبت

 

وقتی دلت شور می زنه

مثبت فکر کن

وقتی فکرهای بد به ذهنت می رسه

بزورم شده مثبت فکر کن

بگو برای من همش پیشامدهای خوب اتفاق می افته

 افکار منفی رو با مثبت عوض کن

 

همیشه پیش بینی های خوب بکن

 

چشمک نتیجه مثبتشو تو زندگیت می بینی

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
زیتون

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]